Договори за обслужване


Електролукс Табаков и синове ООД изпълнява договори за обслужване, свързани със следните дейности:

  • Отчитане на консумирана ел. енергия
  • Поддръжка на трафопостове и промишлени ел. инсталации
  • Комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности
  • Строителни и монтажни ремонтни работи и поддръжка на сграден фонд съоръжения