Електроцентрали на биомаса


Биомасата представлява произведената от растения, животни и хора органична субстанция. От физична гледна точка тя е химично преобразувана слънчева енергия, която се е акумулирала в растителните и дървесни енергийни култури и отпадъчни продукти като битови отпадъци.

Принципа на електроцентралите на биомаса се състои от няколко основни процеса: запалване на биомасата, от която се отделя топлинна енергия, заливане с вода за образуване на пара, която да задвижи турбините за производството на ел. ток.

Електролукс Табаков и синове ООД има интерес в консултиране и изграждане на проекти за електроцентрали на биомаса.