Пусково-наладъчни работи и дейности по извършване на контрол от акредитиран орган за контрол Тип С


Фирма Електролукс Табаков и синове ООД е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от Българската служба за акредитация да извършва контрол на следните средства и съоръжения:

- Кабелни линии до 20 kV

- Силов трансформатор до 110 kV

- Трансформаторно масло

- Електрозащитни средства

- Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1 kV

- Кабелни линии до 1 kV

- Токови измервателни трансформатори до 400 kV

- Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 35 kV

- Релейни защити

- Електроавтоматика

- Телемеханика и вторични вериги в уредби до и над 1 kV

- Електрически машини и съоръжения до 10 kV