За проекта

Дейности:

Подобект: Кабелни линии 20 kV “Садината"

  • Доставка и полагане на 10896 м. PVC тръби
  • Доставка и изтегляне на 15150 м. кабели 20 kV
  • Доставка и монтаж на вентилни отводи, РОМзК, подпорни изолатори, проводник и др.

Подобект: Кабелна линия 110 kV “Садината"

  • Доставка, монтаж и нивелиране на стоманорешетъчни основи с фундаменти за 2 крака 110 kV
  • Доставка на бетон за основи с кофраж за метален портал до 400 kV и отливане на фундаменти
  • Доставка и монтаж на вентилни отводи и кабелни глави за 110 kV
  • Доставка и полагане на 400 м. кабели 110 kV

Подобект: Външно електрозахранване – кабелни линии 20 kV

  • Доставка и изтегляне на 17861 м. кабел 20 kV
  • Направа на кабелни шахти
  • Доставка и монтаж на вентилни отводи, РОМзК, подпорни изолатори, проводник и др.
За проекта

Име: Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Подобект: Изграждане на основно и резервно електрозахранване на площадки "Садината" и "Хан Богров"

Възложител: Столична община

Дата: 19.07.2010 г.

Стойност: 883 000 лв.


Подобни проекти

Изработка, доставка, монтаж, и пускане в експлоатация на електрическо оборудване за обект

Дейности:Доставка и монтаж на кабелни скари и кабелиДоставка и монтаж на луменисцентни осветителни т..

Повече за проекта

Рехабилитация и реконструкция на подстанция Пловдив 400/220/110 kV – реконструкция на ОРУ 220 kV

Дейности:Изграждане на нов фундамет с метални конструкцииСтроителство на сграда за управление на мяс..

Повече за проекта